İLKELERİMİZ

 

 •           Şirketimizin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak,
 •           Personelimizin, işinin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişme ve değişmelerden geri kalmaması, görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek ve uygulamak,
 •           Personelin kendi çalışmalarının sonuçlarını ve bireysel başarısının sonuçlarını değerlendirmesine olanak sağlayacak performans yönetim sistemini geliştirmek,
 •           Personelin kurum içinde sürekli gelişimlerini sağlayan, kendini bulunduğu konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, sorumluluk almaya istekli her kademedeki çalışanlarımızın en etkin şekilde değerlendirilmesini sağlamak,
 •           Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek,
 •           Çalışanlardan anket ve benzeri yollarla görüşleri alınarak, yapılacak uygulamalara yön vermek,
 •           Personelin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak "Kurum Kültürü ve Bilincinin” oluşmasını sağlamak,
 •           Bugünün gereksinimlerini gelecek nesillerin kaynaklarını azaltmayacak şekilde karşılamak için çalışanlarda sürdürülebilirlik anlayışı oluşturmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği

 

 •           Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmak,
 •           İş kazalarını önlemek için sistemler geliştirmek,
 •           Sağlık-Emniyet-Çevre performansını arttırmak amacıyla komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliklerini arttırmak,
 •           Projelerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile çevre faktörünü ön plana almak,
 •           Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmak, Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmak.